• strarimost
 • starigrad21xg7
 • Petrinja park
 • Jasenovac
 • hrvatska kostajnica
 • Novska
 • Glina
 • Topusko
 • Sisak - stari most
 • Sisak - stari grad
 • Petrinja - park
 • Jasenovac
 • Hrvatska kostajnica
 • Novska - osnovna škola
 • Glina
 • Topusko

Program i ciljevi stranke

Program i ciljevi stranke HDRS-a možete preuzeti u pdf formatu ovdje

 Statut

 Statut stranke HDRS-a možete preuzeti u pdf formatu ovdje

 

 Ukoliko na računalu nemate program sa kojim ove dokumente možete otvoriti,

preporučamo Vam da skinete besplatan program ovdje

 

Izvještaj o prihodima i rashodima za razdoblje od 1.siječnja do 30. rujna 2014.g

  -Dokument1

 

Izvještaj o prihodima i rashodima za razdoblje od 1.siječnja do 30. lipnja 2014.g

   -Dokument1

  -Dokument2

 

Izvješće za 2013.g  

  -Dokument1

  -Dokument2

  -Dokument3

 

 Izvješće za 2012.g 

  -Dokument1

  -Dokument2

  -Dukument3 

  -Dukument4

  -Dokument5 

  -Dokument6

  -Dukument7

  -Dokument8

  -Dokument9

  -Dokument10

  -Dokument11

  -Dokument12

  -Dokument13

  -Dokument14 

 

 


 PROGRAM I CILJEVI STRANKE

HDRS ima za cilj poboljšanje kvalitete života svojih članova, svih stanovnika regije, a time i državljana RH. U ostvarenju svojih ciljeva, Stranka će poseban naglasak imati na jačanju ustroja Stranke poštivajući politička načela i dostignute demokratske standarade u Republici Hrvatskoj.

 

PROGRAM

Gospodarski razvoj

Primarni cilj Stranke je intenzivan, ravnomjeran i ekološki održivi gospodarski razvoj regije i RH, kao preduvjet boljitka. Stranka će se prvenstveno zalagati za efikasno i održivo iskorištenje svih potencijala regije.U tom smislu zalagat ćemo se za uključivanje postojećih obrazovanih kadrova u proces žapošljavanja na osnovu postojećih znanja i tradicije. Posebno ćemo se zalagat za obrazovanje mladih sukladno budućim potrebama gospodarstva.Zalagati ćemo se za povećanje broja zaposlenih.

Stranka će inzistirat na stvaranju preduvjeta u gospodarstvu :

- sređivanje katastra i zemljišnih knjiga

- privlačenju domaćeg i stranog kapitala

- smanjenju poreza, prireza i fiskalnih nameta budućim investitorima na koje utjecaj imaju   tijela lokalne i regionalne uprave i samouprave

- osnivanje novčanih fondova lokalne i regionalne uprave i samouprave

- jačanje Županijske razvojne agencije kao pomoći gospodarstvenicima pri izradi projekata za efikasno korištenje kohezijskih i strukturnih fondova EU

- razvoju gospodarskih zona

- osnivanju tehnološkog parka u regiji

- efikasnom korištenje i doslijednoj kontroli poticaja

- kontroli korištenja javnih sredstava kojima upravljaju općine, gradovi, županija i tijela državne uprave

- razvoj poljoprivredne i prehranbene industrije

- razvoj lovnog i kontinentalnog turizma

- jačanje prometne povezanosti javnog i gospodarskog sektora

- poboljšanje opskrbe i efikasno korištenje svih energenata u javnom i gospodarskom sektoru

- Poticanje prekogranične suradnje

- izgradnji vjetroelektrana

- primjeni fotoćelija i solarnih panela kao izvora energije

 

Decentralizacija države

Stranka će se zalagati za decentralizaciju države i prenošenje njenih ovlasti na jedinice lokalne uprave i samouprave.

U tom smislu inzistirat ćemo na jačanju kontrole i odgovornosti istih.

Zalagat ćemo se da minimalno 30% ostvarene dobiti na regiji ostaje njoj na raspolaganju.

Poseban naglasak će Stranka imati u cilju regionalizacije Republike Hrvatske. Smatramo da RH treba regionalizirat sukladno povijesnim iskustvima.

Stranka će podržavati i poticati rad i razvoj svih oblika civilnog društva.

Predlagat ćemo uvođenje dvodomnog parlamenta u Sabor RH – Dom regija.

 

Znanost i obrazovanje

Stranka će se zalagati za besplatno školovanje od predškolske dobi do najvišeg stupnja obrazovanja. Smatramo da društvo treba za školstvo i znanost odvojit minimalno 5% BDP-a.

Zalagat ćemo se za osnivanje đačkih i studentskih domova i njihovo sufinanciranje.

Inzistirat ćemo na sufinanciranom prijevozu đaka i studenata za vrijeme njihovog redovnog školovanja.

Ustrajat ćemo na osnivanju stvaranja peduvjeta za otvaranje što većeg broja visokoškolskih ustanova.

 

Demografska politika

Stranka će podržavat i poticat sve mjere u cilju jačanja preduvjeta demografske obnove društva. Snažno ćemo podržavati i poticati sve mjere koje osiguravaju povećanje broja novorođene djece. Isto tako će Stranka jačati preduvjete za ostanak stanovništva u matičnoj regiji i RH.

 

Zdravstvena i socijalna politika

Stranka će se zalagat za jačanje zdravstvene i socijalne politike, s posebnim naglaskom na "ranjive grupe".

Zalagat ćemo se besplatnu zdravstvenu skrb i jačanje primarne zdravstvene zaštite.

Inzistirat ćemo na otvaranju domova zdravlja i uređenju bolnica po najvišim svjetskim standardima.

Socijalna politika mora bit u funkciji zaštite svih ugroženih društvenih grupa.

Podržavat ćemo otvaranje domova za beskućnike i javnih kuhinja.

 

Komunalna politika

Stranka će se zalagati da se na području čitave regije :

-          izvrši opskrba svih domova pitkom vodom i potrebnim energentima

-          osigura dostupnost intrnetu

-          omoguće signali mobilne telefonske mreže po niskim cijenama

-          besplatno korištenje javne televizije

-          osigura kanalizacijski sustav s pročišćavanjem u svim jedinica lokalne uprave i samouprave

-          osigura prometna povezanost za potrebe javnog prometa i gospodarstva

-          izgradi više heliodroma u regiji za potrebe zdravstva, vatrogastva, poljoprivrede i turizma

-          uredi plovni put rijeka Save i Kupe za potrebe gospodarstva i turizma

 

Zaštita okoliša

Zalagat ćemo se za zaštitu prirodnih vrijednosti regije i RH ( Voda, šuma, zrak, tlo ).

Povećanje udjela obnovljivih izvora energije u skladu s Protokolom iz Kyota i smanjenje emisije štetnih plinova.

Stranka će poticati proizvodnju i upotrebu energije iz obnovljivih izvora : vjetroelektrane, solarne elektrane, hidrocentale, pogoni na biomasu isl.

Podržat ćemo osnivanje regionalnog centra za zbrinjavanje otpada kao i njegovu reciklažu.

Stranka će inzistirat na obrazovanju kadrova koji će primjenjivat znanja u skladu s ekološkim zahtjevima

Poticat ćemo postavljanje mjernih stanica za mjerenje emije štetnih tvari u vodu, zemlju i zrak.

Podržat ćemo proizvodnju hrane na ekološki način.

Posebnu pažnju Stranka će posvetit očuvanju podzemnih rezervi pitke vode kao i riječnih tokova s istom namjenom.

 

Kulturna politika, mladi i sport

Stranka će poticati i podržavati izgradnju svih kulturnih i sportskih objekata i institucija.

Cilj stranke je da se mladi educiraju na način da se otvori što više knjižnica, kazališta, internet kafea, domova mladih zavisno od njihovih potreba. Isto tako, podržavat ćemo izgradnju sportskih objekata i educiranje kadrova za rad s mladima. Zalagat ćemo se da kulturni i sportski objekti budu besplatni mladima.

Posebanu brigu imat ćemo za djecu, invalide, i one s posebnim potrbama.

 

Umirovljenici, stari i nemoćni

Radit ćemo sustavno na tome da se visina iznosa mirovine u RH podigne na 75% od prosječne plaće u RH.

Zalagat ćemo se za izradu domova umirovljenika u skladu s potrebama umirovljenika. Mreža domova umirovljenika mora zadovoljavat minimalno brojem koji osigurava smještaj onih umirovljenika koji su sami ili napušteni.

Radit ćemo da se osigura besplatan mjesni i međumjesni prijevoz za one bez primanja i one koji imaju primanja ispod praga siromaštva- Za ostale ćemo tražiti subvencionirani prijevoz u skladu s njihovim prihodima.

Tražit ćemo da se osiguraju besplatna ortopedska pomagala i proteze.

Podžavat ćemo rad i aktivnosti umirovljeničkih udruga i poticati osnivanje novih.

 

Hrvatski branitelji

Podržavat ćemo rad i djelovanje braniteljskih udruga. Inzistirat ćemo na uključivanju branitelja u svijet rada, s posebnom pažnjom na invalide Domovinskog rata.

Štitit ćemo dignitet Hrvatskih branitelja. Iskazivat ćemo dostatnu pomoć pri manifestacijama koje organiziraju branitelji.

Podržavat ćemo osnivanje svih objekata i institucija potrebnih braniteljima. Isto takav tretman imat ćemo prema djeci poginulih branitelja i udovicama

Zalagat ćemo se za njihovu prisutnost u informativnim medijima.

 

U ostvarenju svojeg programa i ciljeva, Stranka će se koristit svim legalnim, političkim, nenasilnim i demokratskim sredstvima. Stranka ne prihvaća nasilničke metode.

Stranka će se u korist svoga članstva udruživat i s ostalim strankama koje legalno politički djeluju i registrirane su u RH.

 

Prezentacija i program koalicijskih partnera HDRS-a i HNS-a Topusko

Prezentaciju preuzmite ovdje.

Program preuzmite  ovdje.

 

Financijsko izvješće za izbore koji će se održati 19.05.2013 g.

Na temelju Zakona o financiranju izbora za lokalnu i regionalnu upravu i samoupravu (članak 12, 13, 24, 39) iskazujem visinu vlastitih financijskih sredstava i njihov izvor:

 1. osobni bankovni račun

 2. visina raspoloživih osobnih sredstava: 10 000 Kn.

 Rajko Mladenović, kandidat za gradonačelnika Grada Siska.